Month: 4 月 2015 相关文章

typecho文章标题动态js载入效果问题

闲的蛋疼的时间,折腾一下还是挺好的! $(function() { $(‘.article-title a’).click(function(e) { e.preventDefault(); var htm = ‘Loading’, i = 4, t = $(this).html(htm).unbind(‘click’); (function ct() { i < 0 ? (i = 4, t.html(htm), ct()) : (t[0].innerHTML += '.', i--, setTimeout(ct, 150)) })(); window.location = $(this).a......

继续阅读»»»

愚人节

大家愚人节快乐,今天别人送一台联想启天m7150电脑。运行还凑乎。最近在学习,准备考医师,我要努力了!